รายชื่อผู้เข้าอบรม 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ"
(Distance Learning Information Technology)
วันที่ 24 มิถุนายน 2560
ณ  ห้องโสตทัศนูปกรณ์