ภาพกิจกรรม 
24 มิถุนายน 2560
https://drive.google.com/drive/folders/0B8UYv05Dg_LhdU55LVBwTnFlUlU?usp=sharing